Dla naszych Gości
VILLA PROFIT
pl de en

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu „Wspólne chwile pełne emocji”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. z siedzibą w Trzęsaczu, ul. Słoneczna 3 , NIP 8571838019, zwana dalej "Organizatorem". 

 

Konkurs jest organizowany od dnia 22 września 2017 roku do 15 października 2017 roku do godziny 23.59. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach jest opublikowana pod adresem  www.Villahoff.pl . Zasadą konkursu jest wrzucenie zdjęcia lub filmu na swoje konto na Instagramie lub Facebooku i otagowanie go #villahoff  #konkursVillaHoff oraz oznaczenie w poście profilu @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA). Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu wrzucają na swój profil na Instagramie lub Facebooku zdjęcie lub film i tagują je: #villahoff , #konkursVillaHoff oraz oznaczają w poście profil @VillaHoff  (Villa Hoff Wellness&SPA).

 

Temat zdjęcia lub filmu : Zobacz, jak lubimy spędzać wspólne chwile. Wskazane jest zdjęcie ukazujące wspólne spędzanie czasu, przedstawione w oryginalny sposób.

 

Nadesłanie odpowiedzi, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. dla celów przeprowadzenia konkursu.

 

Korespondencja e-mail, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu regulaminu, powinna nadto zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika; adres e-mail uczestnika oraz telefon kontaktowy uczestnika.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureat konkursu zwycięży na podstawie najpiękniejszego lub najzabawniejszego lub wzruszającego zdjęcia. Zdjęcie zostanie wybrane przez jury złożone z 7 osób – pracowników i kierownictwa Villa Hoff.

 

§ 5. Nagrody

Zwycięzca otrzyma zaproszenie do Villa Hoff Wellness&SPA obejmujące nocleg wraz z romantyczną kolacją w blasku świec. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w paragrafie 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Villa Hoff 72-344 Trzęsacz, ul. Słoneczna 3, z dopiskiem "Reklamacja konkurs" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: konkurs@villahoff.pl

 

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 10. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

 

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.